Voorwaarden voor gebruik

ALGEMENE VOORWAARDEN


Pension ‘The Sleepy Moose’ te Röfors

Welkom bij pension The Sleepy Moose. Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht


1. Algemeen

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van The Sleepy Moose.

 Onder pension The Sleepy Moose wordt ook verstaan ‘(de) accommodatie’ en /of de pension.

 Waar u in deze voorwaarden leest ‘gast(en) kunt u ook lezen ‘huurders’ of ‘gebruikers’

 Met het aangaan van een gemaakte reservering worden de algemene voorwaarden van kracht.

 Gasten van The Sleepy Moose dienen zich te houden aan het huishoudelijk regelement dat ter inzage ligt in de accommodatie en zijn tevens te vinden op de website www.thesleepymoose.com

 Bij overtreding van de algemene voorwaarden en het huishoudelijk regelement, of bij ongepast gedrag kunnen de eigenaars/ beheerders van The Sleepy Moose gasten met onmiddellijke ingang de toegang tot de pension ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededelingen en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfkosten.

 De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn, en is verantwoordelijk voor zijn of haar medegasten.

 De hoofdgast dient een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben.


2. Pension The Sleepy Moose

 De pension is beschreven op de website www.thesleepymoose.com. Deze website is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s, en de actuele situatie van The Sleepy Moose ten tijde van het bezoek door de gasten. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

 De pension is 24 uur per dag toegankelijk. Het pension en de kamers hebben een eigen afsluitbare ingang.

 Huisdieren zijn niet toegestaan.

 De kamers zijn geschikt voor twee personen, tenzij anders aangegeven bij de reservering.

 Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes.

 De gasten kunnen de auto parkeren op de aangegeven parkeerplaatsen  


3. Tarieven

 De tarieven van The Sleepy Moose zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en kennelijke fouten

 De tarieven zijn inclusief water, elektriciteit, verwarming en BTW.

 Toeristenbelasting wordt per persoon /per nacht extra in rekening gebracht.

 De tarieven zijn exclusief de kosten van annulerings- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

 Alle vermeldingen op de website van de pension ( www.thesleepymoose.com) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. The Sleepy Moose is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

 Op de bevestiging van uw reservering staat het daarbij behorende definitieve tarief dat geldig was ten tijde van u reservering. 4. Reservering en bevestiging

 De reservering van een kamer /kamers in de The Sleepy Moose kan telefonisch, schriftelijk en via de website aangegaan worden

 Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht

 De reservering is pas definitief na bevestiging van u reserveringsaanvraag door The Sleepy Moose

 Zonder uw contact gegevens is het onmogelijk een definitieve bevestiging te verstrekken


5. Betaling

 Nadat de reservering is bevestigt, dient u een voorschot van 50% van de totale verblijfskosten te voldoen. U kunt er ook voor kiezen om de totale verblijfskosten volledig te voldoen.

 Indien u de totale verblijfskosten niet in een keer heeft voldaan dient u het openstaande bedrag bij aankomst te voldoen. Dit kan contant en middels een pin betalingen. Creditcards worden niet geaccepteerd.

 Bij reserveringen met een aankomst binnen twee weken dient het volledig bedrag direct via de website voldaan te worden

 De overige kosten, zoals ontbijt service, picknick mandjes, handdoeken pakket en eventueel BBQ service dient u vooraf bij aankomst te voldoen.

 Indien u bij ons langs komt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvang tu de rekening ter plaatsen en dient u deze direct te voldoen.


6. Annulering/ No show( zonder annulering niet komen)

 Indien u onverhoopt niet in staat ben om gebruik te maken van de gereserveerde kamer(s), dient u dit zo spoedig mogelijk bij de eigenaars te melden zodat wij de vrijgevallen kamers zo snel mogelijk aan anderen kunnen aanbieden

 Bij annulering betaalt/ betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder:

              Annulering tot twee weken voor de geboekte datum / ingangsdatum is kosteloos

              Bij annulering tussen 14-8 dagen voor de geboekte datum/ ingangsdatum: 50% van de overeengekomen prijs

              Bij annulering vanaf 7 dagen of minder voor de geboekte datum/ ingangsdatum of niet op komen dagen: 100% van de overeengekomen prijs.  

 Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag dient de annulering schriftelijk (per mail of per post) te worden doorgegeven aan The Sleepy Moose

 Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 Verschuldigde bedragen zullen binnen 14 dagen overgemaakt worden op het bankrekeningnummer van de eigenaar.


7. Aankomst en vertrek

 Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar/ receptie

 Ter legitimatie zal u gevraagd worden om u paspoort of identiteitsbewijs te tonen

 De hoofdgast ontvangt de sleutel van de kamer welke bij vertrek dient te worden ingeleverd

 Op de dag van aankomst kunt u inchecken tussen 16.00 -19.00

 Op de dag van vertrek dient u uw gereserveerde kamer uiterlijk om 10.30 te verlaten

 Alleen in overleg met de eigenaar/ beheerder kan van bovengenoemde worden afgeweken. 8. Schade

 De Gast dient zich naar behoren te gedragen en pensiin accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de pension eigenaar /beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructie

 De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade.

 Een schadegeval ( beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld. Reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar te worden vergoed.

 Bij verlies of anderszins niet retourneren van de sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. De hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van onderbouwde factuur deze te voldoen.

 Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de pension eigenaar te versturen.


9. Aansprakelijkheid

 De eigenaar/ beheerders van The Sleepy Moose kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in onze accommodatie, en kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle juridische kosten voor rekening van de gasten.

 Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in The Sleepy Moose zijn voor rekening van de gasten

 The Sleepy Moose is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, wifi, watervoorzieningen en technisch installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabij omgeving.  


10. Klachten, meningsverschillen

 De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de eigenaar/beheerders voor te leggen. Deze zullen een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed behandelen, op zón manier dat de klacht naar maatstaven van redelijke en billijkheid wordt behandeld.

 De administratie van de eigenaar is bepalend bij een onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

 Bij iedere afwijking die niet is opgenomen in de Algemene voorwaarden en/of Huisregels van de pension The Sleepy Moose beslist de eigenaar.


11. Overmacht

 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, zijn de eigenaar(s) gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gasten(en) aanspraak op nakoming en/of schadevergoedingen kan doen gelden


12. Privacy

 De verstrekte of bekende geworden persoonsgegevens zullen door de eigenaars vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden ter beschikking worden gesteld.


13. Slotbepalingen

 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend het Zweeds recht van toepassing. Niet Zweedstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Zweeds.

 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslechte door de bevoegde rechter in Zweden, voor zover de regels van het internationale privaatrecht niet anders bepalen

 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover de onderhavige voorwaarden niet anders is bepaald